Russian

Course Name:Russian
Course Code:6RU01

Specifications (current): Russian 6RU01 Course Specification (current)
Sample Assessment : Russian Sample Assessment

Year 2016 -June

6RU01 : Question Paper
6RU01 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Listening Examination MP3s

Year 2015 -June

6RU01 : Question Paper
6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Listening Examination MP3s

Year 2014 -June

6RU01 : Question Paper
6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Listening Examination MP3s

Year 2013 -June

6RU01 : Question Paper
6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme

Year 2012 -June

6RU01 : Question Paper
6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme

Year 2011 -June

6RU01 : Question Paper
6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Listening Examination MP3s

Year 2010 -June

6RU02 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
6RU04 : Question Paper
Solution: Mark Scheme
Listening Examination MP3s

Year 2009 -June

6RU01 : Question Paper
6RU01 : Question Paper
Unit 1 & 2 : Mark Scheme
6RU02 : Question Paper
Listening Examination MP3s